17-Sep-2009

చెల్లా చెదరు - scatter



నింగి కెగిరే పిట్టలు
నేల వాలేటప్పుడు
స్వాతంత్రం మిధ్యయనీ
బాంధవ్యం తధ్యమనీ
తెలుసు కోని సన్న్యాసి
కాషాయంలో సన్నాసి

15-Sep-2009

అతల వితల సుతల రసాతలమా - nether land


దిగవనుంది కావున
స్వర్గము కాదిది

మఱి
బలుడుండు అతలమా
హటకేశుని వితలమా
బలివుండు సుతలమా
మయుని తలాతలమా
నాగచతుష్టఁపు మహాతలమా
పణిదానవుల రసాతలమా
నాగరాజుల పాతాలమా

ఏదైనానేమి
రండి చూచివద్దాం

Whoever has said
Heaven is a world
Up above the head
Was obviously lying
For
A way to Heaven
Have my eyes seen
From below my own
Two feet flowing.

10-Sep-2009

పట్నంలో పడకలు - A sleep in the city


పొద్దూ పొడిసింది పొగమంచు కరిగింది
బుద్ధుడూ లేచాడు పురమూ కదిలింది
వీరి మత్తింకను వీడలేదు

The dawn has come and
The fog almost gone
Lord Buddha is awake
And so is his town
Only these two souls
Haven't yet arisen

15-Jun-2009

సందెపొద్దుల కాడ - Setting Sun


అందుకోండే అప్పా
అందుకోండే సందె పొద్దుని
మన తోటలో దాచేద్దామీ పొద్దుని
రేపింకో పొద్దు తూరుపున
తెలుతుందేమో చూద్దామే అప్పా

-
Grab him, the Setting Sun.
Winners get to keep him for fun.
If new sun shall rise on the morrow.
A new winner grabs him tomorrow.

09-Jun-2009

క్రొత్త పుంత - New trail

క్రొత్త పుంతఈ దడి ఏ కడకు పోతుందో
దానవతలేమున్నదో,
తేల్చుకుందామని బయల్దేరింది
ఊళ్ళోకి కొత్తగా వచ్చిన పుంత

చిరు అడవిలో ఏకాంతాన
తన గుండెలోనికొక తడిక
తెఱిచిందో లేదో మఱి ఆమె..


A curious trail, new in town, set out
To break into the heart of a fence
In the woods, in a solitary spot
If she gave into his persistence
To this date, we know not.

28-May-2009

మేఘ సందేశం - Cloud Messenger

అల్లంత ఎత్తున మేఘమై నేను
లోయంత లోతున నగమై నీవు
అనాదిగా నీ సొంపులు చూసి వగచి
ఏనాడూ అంతరాళం దాటి, నీదరి రాలేక
ఇదిగో ఇలా నాలోని భాగాన్నే, మేఘాన్నే
నీకై ప్రేమ లేఖగా పంపుతున్నాను

Seperated by spaces
For aeons and aeons.
Could not resist the urge
To send you a short message.
Lo! Here it is, a piece of me
A souvenir let it be.

19-May-2009

మట్టిదోవ - Gravel Road

అల ఆంటారియా దేశాన
ఒంటరిగా వెళుతున్న నన్ను
వంపులతో వగచి
వయ్యారంగా పిలిచిందీ తోవ
మృదువుగా తాకడానికి మట్టీ
పదునుగా కొయ్యడానికి మంచూ
ఆత్రంగా బండి తిప్పిననాకు
అదో వింత సుఖం మిగిల్చింది

పావుగంట మా ప్రేమకు
ప్రతిరూపమే ఈ ప్రతిబింబం
--
Sinuous road in Ontario
Beckons this traveler lonely
Muddy feet and skin of snow
Give into her, he had to slowly

The romance was oh-so short
This photo is all that's left

14-May-2009

బారులు తీరిన కారులు - Rays of Cars

బారులు తీరిన కారులు
మెట్లుగ పేర్చిన కొండలు
హారను మోగని సంస్కృతి
తైలము తాగెడి వికృతి

పట్ట పగలే బల్బు లైట్లట
వీళ్ళ శిగతరగ
బత్తీ బందని
మర్చే పోయారా?

01-May-2009

ఇందీవరము - Blue Water Lilly

తమ్మి పుష్పము తన తపనుని కోసము
పుడమి తల్లి నుండి పొడుచుకొచ్చెఁ
తేలి నీటఁ ముందు, తేలెఁ బిదపఁ నీటి
తలము పైన! యెంత దాని తపన!
I look at my lord
High in the sky
How his heart burns
With love for me.

29-Apr-2009

పంట చేలో పాలకంకీ నవ్వింది - Comin Thru The Rye

పంట చేలో పాలకంకీ నవ్వింది
పంటచేలో పాలకంకీ నవ్విందీ
పల్లకీలో పిల్ల ఎంకీ నవ్విందీ
పూత రెల్లు చేనుదాటె ఎన్నెల్లా
లేత పచ్చ కోనసీమ ఎండల్లా
Baby Rice Corn Smiles in the Field

లేబుళ్ళు: బేసికంటి ఆలి, బేసికంటి విందు

28-Apr-2009

పూత రెల్లు చేను దాటే ఏన్నెల్లా - Moon Crossing

పంట చేలో పాల కంకీ నవ్విందీ
పల్లకీలో పిల్ల ఎంకీ నవ్వింది
పూత రెల్లు చేను దాటే ఎన్నెల్లా
లేత పచ్చ కోనసీమ ఎండల్లా
Moon crossing the corn field.

లేబుళ్ళు: బేసికంటి సమకంటి, బేసికంటి మణి, బేసికంటి ఆలి

నా గుఱించి

రాకేశ్వర రావు
అహం బొమ్మాస్మి ఆ బేసికంటి సృజన నా బేసికన్ను చూసెఁ

అనుచరులు - Followers

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP